نوع ساختمان را مشخص کنید

نوع درب آسانسور را مشخص کنید.